+421 (903) 479 749
Studená 15090/12, 821 04 Bratislava
info@3drealestate.sk

CENTRUM KONTROLY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREVEZMITE KONTROLU NAD VAŠIMI OSOBNÝMI ÚDAJMI

KONTROLA A OVLÁDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH STRATIO NAI S.R.O.

Toto centrum kontroly zabezpečuje súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR)
Zabezpečenie plnej kontroly nad spracúvaním osobných údajov fyzických osôb, napr. návštevníkov www.stratio.eu a a www.3drealestate.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Zabezpečujeme ochranu súkromia Vás – našich klientov, potenciálnych klientov a/alebo návštevníkov našich webových stránok, všade tam, kde konáme ako prevádzkovateľ pokiaľ sa jedná o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb; inými slovami, kde určujeme účel a prostriedky spracúvania týchto osobných údajov.

1.2 Poskytujeme Vám plnú kontrolu nad použitím a spracúvaním ich osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).

1.3 Do našich webových stránok sú integrované prvky kontroly súkromia, ktoré ovplyvňujú ako spracúvame Vaše osobné údaje. Pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov môžete získať prístup k Vaším aktuálne spracúvaným údajom, určiť, či chcete dostávať priamu marketingovú komunikáciu, obmedziť či úplne zakázať použitie a spracúvanie Vašich informácií, ako aj vykonať ďalšie úkony, na ktoré máte právo. Prístup k ovládacím prvkom ochrany Vašich osobných údajov je na internetovej stránke, na ktorej sa nachádzate.

Našu komplexnú politiku ochrany osobných údajov nájdete na webstránke Zásady ochrany osobných údajov STRATIO NAI s.r.o.

2. Zoznam Vašich práv pri ochrane osobných údajov

2.1 V tomto Odseku 2 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona ohľadne ochrany Vašich osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z.z. a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR). Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich tu uvedených excerptov. Preto by ste si mali príslušné zákony a nariadenia právnych a regulačných orgánov prečítať s cieľom úplne sa s týmito právami oboznámiť.

2.2 Vaše hlavné práva podľa platnej legislatívy o ochrane údajov sú:

(a) právo na prístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo na zabudnutie / vymazanie;

(d) právo na obmedzenie spracúvania;

(e) právo namietať pri a proti spracúvaniu;

(f) právo na prenosnosť údajov;

(g) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; a

(h) právo odvolať súhlas.

2.3 Nižšie sú uvedené postupy a návody, ktoré dodržte, ak chcete uskutočniť ľuovoľnú z Vami požadovaných a zákonom garantovaných práv kontroly a/alebo ovládania Vašich osobných údajov, ktoré používame alebo spracúvame.

3. PRÁVO NA PRÍSTUP k Vašim osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či spracúvame alebo nespracúvame Vaše osobné údaje, ako aj toho, kde tak robíme, právo na prístup k Vašim osobným údajom, vrátane určitých dodatočných informácií. Tieto dodatočné informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracúvania osobných údajov, kategóriách príslušných spracúvaných osobných údajov, ako aj o osobách, ktoré sú príjemcami týchto osobných údajov. Zabezpečenie práv a slobôd ostatných tým nie je ovplyvnené, poskytneme Vám kópiu Vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť predmetom primeraného poplatku.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA PRÍSTUP

Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@stratio.eu

Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na prístup k osobným údajom

Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na prístup k mojím osobným údajom, ktoré (údajne) používate/spracúvate. Právo na potvrdenie toho, či spracúvate alebo nespracúvate moje osobné údaje: UPLATŇUJEM/NEUPLATŇUJEM (uveďte len vhodný text). Záujem o informáciu kde tak robíte: MÁM/NEMÁM (uveďte len vhodný text). Záujem o prístup k mojím osobným údajom, ktoré spracúvate MÁM/NEMÁM, ak mám, tak mi ich pošlite mailom vo formáte XLS/STROJOVÝ FORMÁT (uveďte len vhodný text). Právo o zaslanie dodatočných informácií MÁM/NEMÁM (uveďte len vhodný text), ak mám, tak nech tieto dodatočné informácie zahŕňajú PODROBNOSTI O ÚČELOCH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo KATEGÓRIÁCH PRÍSLUŠNÝCH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo o OSOBÁCH, KTORÉ SÚ PRÍJEMCAMI TÝCHTO OSOBNÝCH ÚDAJOV (uveďte len vhodný text).

Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi môžte vykonať aj iným spôsobom (vždy najlepšie takým, akým ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nie je to však podmienkou), napr. prostredníctvom SMS či MMS správy. V takom prípade skopírujte text e-mailu, uvedený vyššie, upravte ho v súlade s Vašou požiadavkou a pošlite nám ho spôsobom, akým ste nám svoj súhlas poskytli, na niektorý z kontaktných údajov našej osoby poverenej ochranou osobných údajov, uvedený na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom SMS správy / telefonátu / e-mailu / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

4. PRÁVO NA OPRAVU Vašich nepresných osobných údajov

Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov, ako aj – s prihliadnutím k účelu spracovania – máte právo na to, aby boli neúplné a nekompletné osobné údaje o Vás skompletizované.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA OPRAVU

Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@stratio.eu

Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na opravu osobných údajov

Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na opravu mojich osobných údajov, ktoré používate/spracúvate. Žiadam o opravu NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktoré žiadate opraviť). Právo na to, aby boli neúplné a nekompletné osobné údaje o mne skompletizované: UPLATŇUJEM/NEUPLATŇUJEM (uveďte len vhodný text) – TOTO SÚ MOJE CELÉ OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ŽIADAM SKOMPLETIZOVAŤ VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktoré žiadate skompletizovať).

Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi môžte vykonať aj iným spôsobom (vždy najlepšie takým, akým ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nie je to však podmienkou), napr. prostredníctvom SMS či MMS správy. V takom prípade skopírujte text e-mailu, uvedený vyššie, upravte ho v súlade s Vašou požiadavkou a pošlite nám ho spôsobom, akým ste nám svoj súhlas poskytli, na niektorý z kontaktných údajov našej osoby poverenej ochranou osobných údajov, uvedený na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom SMS správy / telefonátu / e-mailu / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

5. PRÁVO NA ZABUDNUTIE A/ALEBO VYMAZANIE Vašich osobných údajov

V niektorých prípadoch máte právo na vymazanie niektorých Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Rovnako máte právo na zabudnutie – vymazanie kompletných údajov o Vás vo všetkých našich systémoch a záznamoch. Tieto okolnosti zahŕňajú: osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracúvaním Vašich údajov získaných na základe súhlasu; namietate proti spracúvaniu podľa určitých pravidiel plynúcich z platných zákonov na ochranu osobných údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a ak Vaše osobné údaje boli neoprávnene či nezákonne spracúvané.

Existujú však výnimky pri uplatnení práva na vymazanie. Všeobecné výnimky zahŕňajú situácie, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre: uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácie; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA ZABUDNUTIE A/ALEBO VYMAZANIE

Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@stratio.eu

Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na zabudnutie a/alebo vymazanie osobných údajov

Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na vymazanie mojich osobných údajov, ktoré (údajne) používate/spracúvate a/alebo právo na zabudnutie, a to bez zbytočného odkladu. Žiadam o vymazanie NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktoré žiadate vymazať). Právo na zabudnutie a na to, aby boli kompletné osobné údaje o mne vymazané vo všetkých Vaších systémoch a záznamoch: UPLATŇUJEM/NEUPLATŇUJEM (uveďte len vhodný text). Právo na vymazanie a/alebo zabudnutie uplatňujem z týchto dôvodov: Moje osobné údaje už NIE SÚ POTREBNÉ vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované / ODOBERÁM SVOJ SÚHLAS so spracúvaním mojich údajov získaných na základe predchádzajúceho súhlasu / NAMIETAM PROTI SPRACÚVANIU mojich osobných údajov podľa nasledovných pravidiel: (uveďte pravidlá plynúce z platných zákonov na ochranu osobných údajov) / Spracúvanie mojich osobných údajov je určené na účely PRIAMEHO MARKETINGU / Moje osobné údaje boli NEOPRÁVNENE/NEZÁKONNE SPRACÚVANÉ (uveďte len vhodný text).

Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi môžte vykonať aj iným spôsobom (vždy najlepšie takým, akým ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nie je to však podmienkou), napr. prostredníctvom SMS či MMS správy. V takom prípade skopírujte text e-mailu, uvedený vyššie, upravte ho v súlade s Vašou požiadavkou a pošlite nám ho spôsobom, akým ste nám svoj súhlas poskytli, na niektorý z kontaktných údajov našej osoby poverenej ochranou osobných údajov, uvedený na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom SMS správy / telefonátu / e-mailu / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

6. PRÁVO OBMEDZIŤ SPRACÚVANIE Vašich osobných údajov

V niektorých prípadoch máte právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov. Tieto prípady zahŕňajú situácie kedy: napadnete správnosť a presnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné, ale namietate proti vymazaniu; už nepotrebujeme Vaše osobné údaje pre účely nášho spracúvania, ale Vy ich potrebujete a požadujete osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; a ak Vy ste namietali proti spracúvaniu, a to až do overenia Vašej námietky. Ak je spracúvanie na tomto základe obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Spracúvať ich však ďalej budeme len: s Vaším súhlasom; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@stratio.eu

Predmet e-mailu: Uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov, ktoré (údajne) používate/spracúvate, a to bez zbytočného odkladu. Žiadam o obmedzenie spracúvania NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, ktorých spracúvanie žiadate obmedziť). Právo na obmedzenie spracúvania uplatňujem z týchto dôvodov: Napadám SPRÁVNOSŤ A PRESNOSŤ mojich osobných údajov, ktoré spracúvate / Vaše spracúvanie mojich osobných údajov je PROTIZÁKONNÉ, ale namietam proti ich vymazaniu / Vy ďalej nepotrebujete moje osobné údaje pre účely Vášho spracúvania, ale ja ich POTREBUJEM A POŽADUJEM osobné údaje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie mojich právnych nárokov / Ja som už predtým NAMIETAL proti Vášmu spracúvaniu mojích osobných údajov a až do overenia mojej námietky požadujem obmedzenie ich ďalšieho spracúvania (uveďte len vhodný text).

Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi môžte vykonať aj iným spôsobom (vždy najlepšie takým, akým ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nie je to však podmienkou), napr. prostredníctvom SMS či MMS správy. V takom prípade skopírujte text e-mailu, uvedený vyššie, upravte ho v súlade s Vašou požiadavkou a pošlite nám ho spôsobom, akým ste nám svoj súhlas poskytli, na niektorý z kontaktných údajov našej osoby poverenej ochranou osobných údajov, uvedený na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom SMS správy / telefonátu / e-mailu / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.

7. PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU Vašich osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou, ale iba do rozsahu, ktorý nepresahuje rozsah, ktorý je právnym základom pre spracúvanie, tzn. ak je spracúvanie nevyhnutné pre: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone akejkoľvek verejnej moci, ktorá nám bola zverená; alebo pre účely legitímnych záujmov, ktoré sledujeme pre nás alebo tretiu stranu. Ak takúto námietku urobíte, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nemôžeme preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo spracúvanie je dôvodom na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

-> UPLATNENIE VÁŠHO PRÁVA NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU

Pre uplatnenie Vášho práva nám pošlite e-mail s nasledovnou špecifikáciou:

E-mail adresa: info@stratio.eu

Predmet e-mailu: Uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Text e-mailu: V zmysle Nariadenia Parlamentu EÚ a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR) si uplatňujem právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov, ktoré (údajne) používate/spracúvate, a to bez zbytočného odkladu. Namietam proti spracúvaniu NASLEDOVNÝCH MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV VO VAŠOM SYSTÉME (uveďte tie osobné údaje, proti ktorých spracúvaniu namietate). Namietam proti: Spracúvaniu mojich osobných údajov na účely PRIAMEHO MARKETINGU / Namietam zároveň proti PROFILOVANIU na účely priameho marketingu / Namietam voči spracúvaniu mojich osobných údajov na VEDECKÉ ALEBO HISTORICKÉ VÝSKUMNÉ účely alebo na ŠTATISTICKÉ účely z dôvodov, týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie (opíšte Vašu konkrétnu situáciu ako aj domnienku, prečo ste presvedčený/-á, že Vaše osobné údaje využívame práve týmto záhadným spôsobom).

Inštrukcie pre odoslanie: E-mailovú správu odošlite z e-mailovej adresy, z ktorej ste nás už predtým kontaktovali a/alebo ktorú evidujeme v našich záznamoch. V opačnom prípade bude Vaša správa ignorovaná a označená ako SPAM. Kontrolu nad Vašimi osobnými údajmi môžte vykonať aj iným spôsobom (vždy najlepšie takým, akým ste nám poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, nie je to však podmienkou), napr. prostredníctvom SMS či MMS správy. V takom prípade skopírujte text e-mailu, uvedený vyššie, upravte ho v súlade s Vašou požiadavkou a pošlite nám ho spôsobom, akým ste nám svoj súhlas poskytli, na niektorý z kontaktných údajov našej osoby poverenej ochranou osobných údajov, uvedený na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov Vašu totožnosť si môžeme dodatočne preveriť prostredníctvom SMS správy / telefonátu / e-mailu / iným spôsobom aby sa predišlo zneužitiu pri samotnom výkone ochrany Vašich osobných údajov. O výkone Vášho práva dostanete potvrdenie.Ak si myslíte, že naše spracúvanie Vašich osobných údajov porušuje ľubovoľný z právnych ustanovení a zákonov na ochranu údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný orgán zodpovedný za ochranu osobných údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ Vášho trvalého pobytu, pracoviska alebo miesta údajného porušenia zákona na ochranu osobných údajov.

V rozsahu, do akého je právnym základom pre naše spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas, máte právo tento svoj súhlas kedykoľvek odobrať a odvolať. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.

Akékoľvek a ľubovoľné Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť prostredníctvom písomného upozornenia zaslaného na našu e-mailovú adresu info@stratio.eu, alebo prostredníctvom štandardnej poštovej listovej (papierovej) správy, okrem iných metód – ak takéto sú uvedené na tejto alebo iných našich webových stránkach. Môžete tiež kontaktovať našu osobu, ktorá je špeciálne poverená ochranou Vašich osobných údajov na webovej stránke Zásady ochrany osobných údajov.Pri uplatňovaní Vašich práv na Vašu kontrolu a ovládanie osobných údajov, ktoré o Vás používame/spracúvame, dbajte prosím na to, že: A. V niektorých prípadoch máme na základe Vašej mailovej komunikácie právo overiť si Vašu totožnosť prostredníctvom priameho telefonátu/SMS správy/iným spôsobom, aby sme sa vyhli zneužitiu e-mailovej komunikácie pri samotnom výkone Vaších práv; B. Niektorým Vaším žiadostiam nemusíme vyhovieť, ak tieto napĺňajú podmienky uvedené v našich Zásadách ochrany osobných údajov alebo v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EU o ochrane osobných údajov (GDPR).

Naše najnovšie aktuality v realitách

Výber niektorých našich partnerov