+421 (903) 479 749
Studená 15090/12, 821 04 Bratislava
info@3drealestate.sk

ROBUSTNÝ ETICKÝ KÓDEX

Robustný etický kódex 3D Real Estate Slovakia

3D REAL ESTATE – KÓDEX ZÁVÄZNÝCH ETICKÝCH ŠTANDARDOV

Vízia realitnej spoločnosti 3D REAL ESTATE SLOVAKIA: Staneme sa lídrom v oblasti poskytovania služieb na realitnom trhu nefranšízovaných realitných kancelárií v Slovenskej republike. Zabezpečíme maximálnu dôveru, spokojnosť a lojalitu našich klientov tým, že sa neustále usilujeme pochopiť skutočné potreby v oblasti kúpy, predaja, alebo prenájmu nehnuteľností, ktoré následne riešime prostredníctvom sady profesionálnych zručností a nástrojov.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Etický kódex 3D REAL ESTATE SLOVAKIA je jedným z prostriedkov realizácie dlhodobých cieľov spoločnosti STRATIO NAI s.r.o. so sídlom Studená ul. 15090/12, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika, IČO: 44600160, ktorá je vlastníkom obchodnej známky 3D Real Estate. Strategickým cieľom etického kódexu je teda podporiť realizáciu vízie 3D REAL ESTATE SLOVAKIA. Taktickým cieľom etického kódexu je pomôcť realitnej kancelárii 3D REAL ESTATE SLOVAKIA pri formulácií jej stredne- a dlhodobých podnikateľských cieľov. Operatívnym cieľom etického kódexu je usmerniť dennú prevádzku a prácu realitných maklérov 3D REAL ESTATE SLOVAKIA tak, aby dodržiavaním pravidiel a zásad tu stanovených spoluvytvárali dobré meno značky a systému 3D Real Estate medzi koncovými klientmi a tým prispeli k maximálnej efektívnosti riešenia ich potrieb a tým aj k vlastnému kariérnemu a profesionálnemu rastu.

Etický kódex 3D Real Estate Slovakia je súhrnnou expresiou základných etických pravidiel konania maklérov a partnerov 3D Real Estate Slovakia. Stanovuje zásady ich správania sa v súlade s platnými právnymi predpismi a internými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni záujmy koncových klientov a definuje vzájomné vzťahy a vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.

DEFINÍCIE POJMOV

Realitnou spoločnosťou sa pre účely tohto Etického kódexu rozumie realitná kancelária 3D REAL ESTATE SLOVAKIA – STRATIO NAI s.r.o. Maklérom 3D Real Estate Slovakia sa pre účely tohto Etického kódexu rozumie každá osoba, ktorá s realitnou spoločnosťou 3D Real Estate Slovakia uzavrie Mandátnu zmluvu, alebo koná pre ňu ako realitný sprostredkovateľ na základe inej zmluvy či dohody. Partnermi 3D Real Estate Slovakia sa pre účely tohto Etického kódexu rozumejú všetci zamestnanci a priami spolupracovníci realitnej spoločnosti, ktorí podliehajú jeho vnútrofiremnej kultúre nie sú obsiahnutí v žiadnej z definícií vyššie. Osobami 3D Real Estate Slovakia sa pre účely tohto etického kódexu rozumie realitná spoločnosť, všetci členovia vedenia a zamestnanci realitnej spoločnosti, makléri aj partneri 3D Real Estate. Logom 3D Real Estate Slovakia sa pre účely tohto Etického kódexu rozumie logotyp realitnej spoločnosti chránený registrom ochranných známok Slovenskej republiky. Známkami sa pre účely tohto Etického kódexu rozumejú všetky originálne ochranné známky, značky, internetové, počítačové alebo tlačené prezentačné materiály, vrátane loga 3D Real Estate Slovakia, ktoré realitná spoločnosť používa vo svojich prezentáciách ľubovoľného druhu a v ľubovoľnej forme.

ZÁVÄZNÉ ETICKÉ ŠTANDARDY OSÔB 3D REAL ESTATE SLOVAKIA

1. Úctivosť a nefalšovaný záujem. Pri každom osobnom stretnutí s klientom alebo obhliadke nehnuteľnosti sa klient u osôb 3D Real Estate Slovakia stretáva s úctivým prístupom a nefalšovaným záujmom o jeho vlastné potreby.

2. Empatia a ústretovosť. Klient má z každého stretnutia s osobami 3D Real Estate Slovakia trvalý dojem empatie a zžitia sa s potrebami, problémami a výzvami, s ktorými sa sám stretáva pri kúpe/predaji/prenájme nehnuteľnosti. Osoby 3D Real Estate Slovakia mu zároveň vychádzajú na profesionálnej rovine maximálne v ústrety.

3. Uprednostnenie potrieb klienta pred vlastným ziskom. Našou úlohou je uspokojiť potreby klienta v oblasti kúpy, predaja, alebo prenájmu nehnuteľností, a to okamžite, prípadne v najbližšom možnom čase. VŽDY navrhneme možné alternatívy riešenia jeho situácie a odporučíme jednu, ktorá je z pohľadu našich skúseností a zručností najefektívnejšia – z jeho pohľadu, nie z pohľadu maximalizácie nášho zisku či získania inej výhody.

4. Pravdivosť, overiteľnosť a čestnosť. Pri každej príležitosti postupujú Osoby 3D Real Estate Slovakia čestne, poskytujú pravdivé a overené informácie svojim klientom, partnerom a médiám, príp. iným osobám. Nikdy sa nesnažia o zavádzanie alebo podvod.

5. Súlad so platnou legislatívou. Osoby 3D Real Estate Slovakia vždy postupujú v súlade s právnymi ustanoveniami platnými na území Slovenskej republiky.

6. Sprostredkovanie kvality. Osoby 3D Real Estate Slovakia sa vždy a za každých okolností snažia sprostredkovať vo vzťahu k tretím osobám tú kvalitu a hodnoty, ktoré sú vlastné realitnej sieti 3D Real Estate.

7. Efektívna komunikácia. Pri komunikácii s klientmi, partnermi a médiami používajú osoby 3D Real Estate Slovakia tým najefektívnejším spôsobom moderné komunikačné prostriedky a nástroje. Pri komunikácii dodržujú princípy pravdivosti, overiteľnosti, výstižnosti a záujmu o situáciu. Nikdy však nepoužijú komunikačný prostriedok alebo nástroj, o ktorom vedia, že ho druhá strana nevie prijať alebo neakceptuje.

8. Dôvernosť osobných informácií. Osoby 3D Real Estate Slovakia si uvedomujú, že výkon realitnej profesie je spojený s prísunom informácií, ktoré majú často dôverný charakter. Všetky profesionálne informácie získané počas svojej kariéry preto považujú za dôverné automaticky a zaobchádzajú s nimi v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením GDPR a Zásad ochrany osobných údajov 3D Real Estate Slovakia. Zvlášť dodržiavajú princípy maximálnej ochrany a zabezpečenia IT sietí a elektronickej komunikácie, bezpečnej elektronickej či fyzickej archivácie ponúk a dopytov, nezverejňovania neželaných podrobností o transakciách a úplnej deštrukcie tých údajov, ktorých archivácia už nie je ďalej potrebná alebo sa zakazuje na želanie klienta.

9. Loajalita a pocit príslušnosti. U osôb 3D Real Estate Slovakia sa vyžaduje lojalita k vlastnému nadriadenému, vlastnej realitnej kancelárii a k celej realitnej sieti.

10. Dbanie na dobrú povesť realitnej profesie. Osoby 3D Real Estate Slovakia dbajú pri svojej profesionálnej činnosti na dobrú povesť realitnej profesie. Ak medzi osobami 3D Real Estate Slovakia dôjde k založeniu sporu či konfliktu, vždy sa v prvom rade snažia o jeho priateľské urovnanie dohodou. Ak však nedokážu ani po opakovanom pokuse dospieť k dohode, predložia spor alebo konflikt na riešenie centrále 3D REAL ESTATE SLOVAKIA – STRATIO NAI s.r.o., ktorá následne vo veci rozhodne s okamžitým a definitívnym účinkom.

ZÁVÄZNÉ ETICKÉ ŠTANDARDY MAKLÉRA 3D REAL ESTATE SLOVAKIA

Všetci makléri 3D REAL ESTATE SLOVAKIA sú naviac povinní riadiť sa pri výkone realitnej profesie nasledovnými etickými normami:

1. Dodržiavanie “Princípu 3M.”. Maklér 3D Real Estate Slovakia pri každom kontakte so svojimi klientmi, partnermi alebo inými osobami dodržiava tri základné piliere princípu 3M:

1.A MAXIMÁLNA KOREKTNOSŤ. Maklér 3D Real Estate Slovakia sa vždy správa korektne, s dodržiavaním všeobecných princípov úctivosti, empatie, uprednostnenia potrieb klienta, pravdivosti, súladu so zákonom a ostatných (uvedené vyššie).

1.B MAXIMÁLNE VÝSLEDKY. Maklér 3D Real Estate Slovakia vždy podnikne všetky kroky pre to, aby pre svojich klientov zabezpečil maximálne výsledky a čím rýchlejšiu a efektívnejšiu realizáciu konkrétnych realitných transakcií.

1.C MINIMÁLNA PROVÍZIA. Maklér 3D Real Estate Slovakia vždy dohodne so svojim klientom províziu, ktorá sa pohybuje v dolnej škále štandardu zaužívaného a bežného pre daný segment, typ a lokalitu realitného trhu.

2. Udržiavanie dobrého mena. Maklér 3D Real Estate Slovakia vždy dbá na zachovanie dobrého mena 3D Real Estate vo vzťahu ku klientom, médiám a verejnosti.

3. Zvyšovanie osobnej kvalifikácie. Maklér 3D Real Estate Slovakia sa snaží o neustále prehlbovanie a zdokonaľovanie svojich profesných vedomostí a zručností, či už prostredníctvom série školení 3D Real Estate Slovakia alebo cestou individuálneho vzdelávania v tejto oblasti.

4. Aktuálnosť informácií. Maklér 3D Real Estate Slovakia sa popri dôraze na pravdivosť, overiteľnosť a neskreslenosť informácií, ktoré sprostredkuje svojim klientom, médiám a tretím osobám, za každých okolností snaží o ich aktuálnosť.

5. Používanie centrálnej databázy. Maklér 3D Real Estate Slovakia detailne zaznamená každú jednu ponuku alebo dopyt od svojich klientov do centrálnej databázy inzercie 3D Real Estate Slovakia. Maklér 3D Real Estate Slovakia neinzeruje žiadnu nehnuteľnosť bez toho, aby nebola vedená v centrálnej databáze inzercie 3D Real Estate.

6. Konflikt 2 makléri – 1 nehnuteľnosť. Ak dôjde medzi dvomi maklérmi 3D Real Estate Slovakia k zápisu tej istej nehnuteľnosti do centrálnej databázy, rozhodujúcim kritériom pre určenie toho, kto z nich bude ďalej sprostredkovateľom nehnuteľnosti, bude čas zápisu do centrálnej databázy inzercie 3D Real Estate. Definitívnym sprostredkovateľom takejto nehnuteľnosti bude teda ten maklér 3D Real Estate Slovakia, ktorý danú nehnuteľnosť do centrálnej databázy inzercie 3D Real Estate Slovakia zaznamenal ako prvý (presný čas záznamu je automaticky generovaný pri každej položke databázy).

7. Zákaz konania pod vlastným menom. Maklér 3D Real Estate Slovakia nesmie pod vlastným menom a na vlastný účet uzavrieť so žiadnym zo svojich klientov alebo tretích osôb zmluvu o sprostredkovaní kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, ani prijať finančné prostriedky alebo finančný dar za individuálne sprostredkovanie nehnuteľnosti.

8. Spolupráca s ostatnými maklérmi. Každý maklér 3D Real Estate Slovakia si udržiava dobré vzťahy s ostatnými maklérmi v realitnej sieti. Za žiadnych okolností ich svojvoľne neohovára ani neznehodnocuje výsledky ich práce. Ak dvaja makléri 3D Real Estate Slovakia vzájomne dospejú k dohode o rozdelení provízie za sprostredkovanie jednej nehnuteľnosti, túto dohodu zaznamenajú do centrálnej databázy inzercie a rešpektujú ju.

9. Ochrana osobných údajov. Maklér 3D Real Estate Slovakia sa je povinný pri výkone svojej profesie riadiť zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, nariadením GDPR a Zásadami ochrany osobných údajov 3D Real Estate Slovakia. Pri komunikácii s tretími osobami je maklér 3D Real Estate Slovakia povinný pred odkrytím ktorejkoľvek z originálnych známok 3D Real Estate Slovakia, prípadne detailov prevádzky a koncepcie realitného systému 3D Real Estate Slovakia, s týmito osobami podpísať Zmluvu o utajení informácií, ktorej vzor mu poskytne jeho priamy nadriadený. Tento postup sa dodrží vo všetkých uvedených prípadoch, s výnimkou ak sa jedná o odkrytie kópií (nie originálov) loga a ostatných prvkov firemnej kultúry 3D Real Estate Slovakia prostredníctvom elektronickej pošty alebo tlačenej prezentácie do formátu A4, resp. vzoru Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti.

10. Profesionalita. Každý z maklérov 3D Real Estate Slovakia je profesionálom. Členstvom v realitnej sieti 3D Real Estate a neustálym zdokonaľovaním svojich pracovných vedomostí a zručností si zaisťuje miesto medzi profesionálnou elitou vo svojej profesii. Podľa toho sa aj správa:
Maklér 3D Real Estate Slovakia vždy jedná uvážene, zodpovedne a s prihliadnutím na reálne potreby svojho klienta a ich efektívne riešenie.
Maklér 3D Real Estate Slovakia nikdy neposkytne klientovi informácie, ktoré presahujú jeho odbornú spôsobilosť. Ak sú takéto informácie od neho vyžadované, získa ich spoluprácou s osvedčenými profesionálmi v iných odboroch (advokáti, bankoví experti, znalci, architekti, daňoví konzultanti a iní špecialisti).
Ak je do konkrétnej realitnej transakcie zapojený rodinný príslušník alebo známy makléra 3D Real Estate Slovakia, tento naďalej jedná v súlade s ustanoveniami tohto kódexu a svojej zmluvy s realitnou spoločnosťou 3D Real Estate Slovakia. S touto situáciou zároveň bezodkladne oboznámi jeho priameho nadriadeného.

FINÁLNE USTANOVENIA

Každá osoba 3D Real Estate Slovakia bude oboznámená s týmto etickým kódexom> a je povinná dodržiavať jeho ustanovenia. Etický kódex 3D Real Estate Slovakia je považovaný za zmluvné dojednanie. Etický kódex 3D Real Estate Slovakia je zverejnený na internetovej stránke www.3drealestate.sk a je súčasťou interných štandardov a podnikovej kultúry realitnej siete 3D Real Estate Slovakia.

Podnet na porušenie etického kódexu má povinnosť dať v prípade vedomosti o porušení niektorého z jeho ustanovení ľubovoľná osoba 3D Real Estate Slovakia v písomnej forme, resp. v elektronickej forme prostredníctvom formulára na adresu centrály 3D Real Estate Slovakia – STRATIO NAI s.r.o, ktorý je uvedený na web stránke www.3drealestate.sk v časti Kontakty.

3D Real Estate Slovakia týmto vyhlasuje, že proti osobe 3D Real Estate Slovakia, ktorá podá podnet na porušenie etického kódexu nebudú namierené žiadne sankcie a nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaná.

Naopak, voči osobe, ktorá sa dopustí porušenia niektorého alebo viacerých ustanovení tohto etického kódexu budú vyvodené sankcie, na ktorých sa dohodne vedenie spoločnosti 3D Real Estate Slovakia – STRATIO NAI s.r.o. Sankcie môžu vyústiť až do definitívneho vylúčenia takejto osoby zo zmluvného vzťahu a z realitnej siete 3D Real Estate Slovakia, resp. do procesu vymáhania škôd, ktoré príslušná osoba realitnej sieti 3D Real Estate Slovakia alebo jej dobrému menu svojím konaním spôsobila.

Naše najnovšie aktuality v realitách

Výber niektorých našich partnerov